Uvođenje sistema aukcija za podsticaje u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije

Autor: advokati iz Advokatske kancelarije „VUK Poreski Advokati“

Datum: 29. jul 2021. godine

Obnovljivi izvori energije (u daljem tekstu: „OIE“) mogu da se podele u dve (2) glavne kategorije: (i) tradicionalne obnovljive izvore energije (biomasa i energija velikih hidroelektrana), (ii) „nove“ obnovljive izvore energije, kao što su energija sunca, vetra, geotermalna energija i sl.

Jedan od strateških prioriteta u razvoju energetike u Republici Srbiji je povećanje udela u proizvodnji električne energije iz OIE. Stoga je radi usaglašavanja sa propisima Evropske unije i definisanja regulatornog okvira u vezi sa OIE, Narodna skupština Republike Srbije dana 20. aprila 2021. godine donela Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: „Zakon o OIE“). Zakon o OIE je stupio na snagu 30. aprila 2021. godine, a jedan od ključnih ciljeva ovog zakona je u nastojanju da se reši problem nedovoljnog povećanja udela OIE, uklanjanjem glavnih uzroka koji sprečavaju njihov rast. Zakon o OIE je prvi poseban zakon u Republici Srbiji koji reguliše OIE, s obzirom da je oblast OIE bila ranije uređena Zakonom o energetici kao opštim zakonom. Zakon o OIE predstavlja i pravni okvir koji bi trebalo da stvori pravnu sigurnost i podsticajni poslovni ambijent za dinamičnije investiranje u oblasti OIE u Republici Srbiji. Takođe, Zakonom o OIE je propisano da je korišćenje energije iz obnovljivih izvora u javnom interesu Republike Srbije i od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Nadzor nad sprovođenjem Zakona o OIE će vršiti Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije (u daljem tekstu: „Ministarstvo“).

U skladu sa Zakonom o OIE, podsticaji za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sprovode se u određenom podsticajnom periodu kroz sistem tržišnih premija i sistem fid-in tarifa i odnose se na cenu električne energije, preuzimanje balansne odgovornosti, pravo na prioritetan pristup sistemu i druge podsticaje propisane zakonom. Podsticaji će se samo odnositi na novoizgrađene ili rekonstruisane elektrane OIE, a ne i na elektrane u izgradnji, te će postojaće mogućnost da se podsticaji primenjuju na ceo kapacitet ili na njegov određeni deo. Povlašćeni proizvođači će imati pravo primene samo jednog sistema podsticaja za istu elektranu.

Aukcije

Pravo na tržišne premije i fid-in tarife sticaće se u postupku aukcija. Aukcija, kao novina propisana Zakonom o OIE, je postupak u kome se učesnici na konkurentan način nadmeću da ponudom najniže tržišne premije, odnosno fid-in tarife, popune kvotu i steknu pravo na podsticajne mere. Postupak aukcije se sastoji od tri (3) faze: (i) kvalifikacija, (ii) nadmetanje i (iii) odabir najboljih ponuda. Aukcije će da organizuje Ministarstvo, koje je trenutno u postupku nabavke odgovarajućeg softvera, te planira da prve aukcije organizuje u poslednjem kvartalu 2021. godine.

Neki od uslova za kvalifikovanje, kao eliminacionu fazu postupka aukcije, su postojanje planskog osnova za izgradnju priključka elektrane na elektroenergetski sistem, pribavljena pravnosnažna energetska dozvola za elektranu, pribavljeni lokacijski uslovi i kao finansijski instrument obezbeđenja za ozbiljnost ponude.

Nadmetanje se sprovodi prema kriterijumu koja ponuda sadrži nižu tržišnu premiju/ otkupnu cenu/fid-in tarifu u odnosu na maksimalno određenu. Nakon faze nadmetanja, vrši se rangiranje od najnižeg do najvišeg ponuđenog iznosa, u okviru zadatog maksimuma, i po tom redosledu se popunjava kvota. Nakon popunjavanja kvota, komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove energetike (u daljem tekstu: „Komisija“), sastavlja rang listu zajedno sa izveštajem o sprovedenom postupku i dostavlja dokumentaciju Ministarstvu. Na osnovu primljene dokumentacije, Ministarstvo donosi rešenje o dodeljivanju ili odbijanju prava na tržišnu premiju/fid-in tarifu učesnicima u postupku aukcije, koje je konačno i protiv kojeg može da se pokrene upravni spor.

Metodologiju za određivanje maksimalne tržišne premije/otkupne cene/fid-in tarife propisuje Agencija za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: „AERS“) najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu. Ministarstvo objavljuje početak planirane aukcije, uz informacije o raspoloživim kvotama, maksimalnoj visini tržišne premije/otkupne cene/fid-in tarife, kao i o ostalim relevantnim podacima, najmanje 45 dana unapred na svojoj veb platformi.

Ministarstvo objavljuje za period od tri (3) godine plan sistema podsticaja koji se primenjuje, okvirni vremenski plan održavanja aukcija, učestalost aukcija, očekivane nove kapacitete iz obnovljivih izvora energije koji će biti u sistemu podsticaja, ukupna podsticajna sredstva koja će se raspodeliti povlašćenim proizvođačima koji ostvare pravo na podsticaje u narednom periodu od tri (3) godine, kao i vrste tehnologije koje će biti podržane u sistemu podsticaja, ukoliko su poznate. Plan sistema podsticaja Ministarstvo objavljuje do kraja februara jednom u tri (3) godine, i ažurira plan sistema podsticaja, svake godine do kraja februara u slučaju promene podataka koji se navode u planu sistema podsticaja.

Privremeni povlašćeni proizvođač električne energije

Privremeni povlašćeni proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije je pravno lice ili preduzetnik koji je u postupku aukcije stekao pravo na tržišnu premiju, odnosno pravo na fid-in tarifu i ima druga prava i obaveze predviđene Zakonom o OIE.

Učesnici u postupku aukcije čije su ponude na aukcijama obuhvaćene rešenjem o dodeljivanju prava na tržišne premije/fid-in tarife, stiču status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije danom donošenja tog rešenja.

Sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije nastupa pravnosnažnošću rešenja Ministarstva, kada nastupa i obaveza da u roku od 30 dana dostavi finansijski instrument obezbeđenja. Nakon toga, privremeni povlašćeni proizvođač električne energije zaključuje ugovor o tržišnoj premiji sa ovlašćenom ugovornom stranom, koju funkciju će najverovatnije da obavlja EPS kao garantovani snabdevač. U slučaju da se u navedenom roku ne dostavi finansijski instrument obezbeđenja, gubi se status privremenog povlašćenog proizvođača i kvota ostaje neraspodeljena do sledeće aukcije.

Takođe, privremeni povlašćeni proizvođač električne energije je dužan da, između ostalog, u roku od dve (2) godine od dana sticanja tog statusa, pribavi pravnosnažnu građevinsku dozvolu za elektranu i saglasnost na studiju o proceni uticaja, odnosno odluku da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, osim ukoliko pre sticanja tog statusa nije pribavio navedenu dokumentaciju.

Privremeni povlašćeni proizvođač može da stekne status povlašćenog proizvođača električne energije ukoliko ispuni odgovarajuće uslove propisane Zakonom o OIE, između ostalog, da da pribavi licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje električne energije, a koja obuhvata elektranu za koju je stekao status privremenog povlašćenog proizvođača (predmetnu licencu izdaje AERS), zatim da je elektrana trajno priključena na prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem električne energije sa odobrenom snagom za koju je elektrana u statusu privremenog povlašćenog proizvođača, kao i da je dobio upotrebnu dozvolu za elektranu za koju je stekao status privremenog povlašćenog proizvođača.

Tržišne premije

Tržišna premija je vrsta operativne državne pomoći u vidu dodatka na tržišnu cenu električne energije koju korisnici tržišne premije isporuče na tržište. Ona se određuje u evrocentima po kilovat času u postupku aukcija i isplaćuje se na mesečnom nivou za električnu energiju koju elektrana isporuči u elektroenergetski sistem. Nakon uspešne aukcije i sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, zaključuje se ugovor o tržišnoj premiji sa ovlašćenom ugovornom stranom. Ovlašćena ugovorna strana (što će najverovatnije biti EPS) sa kojom korisnik tržišne premije zaključuje ugovor o tržišnoj premiji, vrši samo isplatu tržišne premije, ali ne i otkup električne energije od korisnika tržišne premije.

Podsticajni period traje 15 godina od dana prve isplate tržišne premije.

Korisnici tržišne premije prodaju električnu energiju na tržištu električne energije. Tržišna premija može da se stekne za ceo ili deo kapaciteta elektrane. U slučaju da se pravo na tržišnu premiju stekne za deo kapaciteta elektrane, električna energija za koju se isplaćuje tržišna premija dobija se tako što se procenat kapaciteta elektrane koji je ušao u kvotu, množi sa električnom energijom isporučenom u elektroenergetski sistem u toku obračunskog perioda.

Ako se tržišna premija određuje u zavisnosti od referentne tržišne cene, a tržišna cena električne energije koja je osnov za izračunavanje referentne tržišne cene je negativna, tržišna premija se ne isplaćuje za period negativne tržišne cene električne energije.

Vlada, na predlog Ministarstva, bliže uređuje vrstu, način i uslove sticanja, ostvarivanja i prestanak prava na tržišnu premiju, kao i način određivanja referentne tržišne cene. Drugim rečima, ovo pitanje će detaljno biti uređeno podzakonskim aktima, odnosno uredbama Vlade.

Fid-in tarifa

Fid-in tarifa je vrsta operativne državne pomoći koja se dodeljuje u vidu podsticajne otkupne cene koja se garantuje po kilovat času za isporučenu električnu energiju u toku podsticajnog perioda. Navedeni sistem će biti primenjiv samo za mala postrojenja (elektrane odobrene snage manje od 500 kW, odnosno elektrane na vetar čija je odobrena snaga manja od 3 MW) i demonstracione projekte (nekomercijalni projekti iz OIE kojim se neka tehnologija demonstrira kao prva te vrste i predstavlja značajnu inovaciju koja uveliko premašuje najviši nivo postojeće tehnologije korišćenja obnovljivih izvora i ima status inovacionog projekta u smislu odgovarajućeg zakona), koji će biti dodatno precizirani podzakonskim aktom. Fid-in tarifa se obračunava i isplaćuje na mesečnom nivou, na osnovu sprovedenog postupka aukcije i raspoloživih kvota koje propisuje Vlada. Vlada takođe, na predlog Ministarstva, određuje uslove pod kojim se može steći fid-in tarifa, kao i način sticanja statusa povlašćenog proizvođača. Razlika u odnosu na tržišne premije se ogleda u nepostojanju obaveze podnošenja finansijskog instrumenta obezbeđenja za mala postrojenja ili demonstracione projekte odobrene snage manje od 100 kW, dok se u svemu ostalom identično primenjuju navedena pravila za aukcije.

Nakon sprovedene aukcije, privremeni povlašćeni proizvođači koji ostvaruju pravo na fid-in tarife, zaključuju ugovor o fid-in tarifi sa garantovanim snabdevačem. Vlada na predlog Ministarstva bliže propisuje model ugovora o fid-in tarifi.

Podsticajni period traje 15 godina od dana prve isplate fid-in premije.

Uloga ostalih učesnika na tržištu

U cilju stvaranja pravne sigurnosti za investiranje u OIE, operatori prenosnog ili distributivnog sistema su dužni da prioritetno preuzimaju struju iz OIE, bez obzira da li je proizvođač u sistemu podsticaja, osim u slučaju kada je ugrožena sigurnost rada energetskog sistema. Garantovani snabdevač preuzima balansnu odgovornost za proizvođače OIE u sistemu tržišne premije ili koji su van sistema podsticaja, do uspostavljanja likvidnog organizovanog unutardnevnog tržišta električne energije. Takođe, garantovani snabdevač preuzima balansnu odgovornost i snosi troškove balansiranja u sistemu fid-in tarife, do isteka podsticajnog perioda. Zakon o OIE uvodi i institut kupca-proizvođača. Kupac-proizvođač je krajnji kupac koji je na unutrašnje instalacije priključio sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz OIE, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni sistem, distributivni sistem, odnosno zatvoreni distributivni sistem. Kupac-proizvođač ima pravo da samostalno ili posredstvom agregatora:

  • proizvodi električnu energiju za sopstvenu potrošnju;
  • skladišti električnu energiju za sopstvene potrebe;
  • da višak proizvedene električne energije isporuči u prenosni sistem, distributivni sistem, odnosno zatvoreni distributivni sistem;
  • druga prava i obaveze u skladu sa Zakonom o OIE i Zakonom o energetici.

Kupac-proizvođač ne može da koristi podsticajne mere u vidu tržišne premije i fid-in tarife, niti može da ima pravo na garancije porekla.

Donošenje Zakona o OIE je podstaklo usklađivanje sa politikama Evropske unije. Naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIE se nije menjala od 2015. godine, što je predstavljalo finansijsko opterećenje za EPS, koji je bio u obavezi da otkupi svu energiju od povlašćenih i privremeno povlašćenih proizvođača, poput malih hidroelektrana, vetroelektrana i drugih izvora. Izmenom naknada za podsticaje Zakonom o OIE će proizvođači električne energije iz OIE biti više izloženi tržištu i preuzeće odgovornost za razvoj sopstvenog poslovanja, dok će investitori sami ponuditi cenu po kojoj će biti spremni da investiraju, imajući u vidu smanjenje troškova tehnologija za korišćenje OIE u prethodnim godinama.

Nakon što budu doneti i stupe na snagu relevantni podzakonski akti u vezi sa OIE, neophodno je da se formira praksa u vezi sa primenom odgovarajućih odredbi Zakona o OIE, a naročito u vezi sa postupkom aukcija koja treba da omogući pravnu i poslovnu sigurnost učesnicima na tržištu.

Naša advokatska kancelarija će pravovremeno i pažljivo da prati sve nadolazeće aktivnosti u ovoj oblasti, kako bi svojim značajnim iskustvom i stručnom analizom efikasno pomogla klijentima u otklanjanju svih nejasnoća i uspešnom sprovođenju investicija.